Privacy Policy

Revalidatie Stal De Kuper, gevestigd aan Bragersweg 4 7678 th geesteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.revalidatiestaldekuper.nl
Bragersweg 4
7678 TH Geesteren
Telefoon: 06 – 23411392

Iris braakhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Revalidatie Stal De Kuper. Zij is te bereiken via e-mail info@revalidatiestaldekuper.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Revalidatie Stal De Kuper verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@revalidatiestaldekuper.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Revalidatie Stal De Kuper verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren


Revalidatie Stal De Kuper verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Revalidatie Stal De Kuper neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Revalidatie Stal De Kuper) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Revalidatie Stal De Kuper bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: jouw e-mailadres wordt opgeslagen in MailerLite. De opslag van jouw gegevens zijn voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@revalidatiestaldekuper.nl De gegevens die je op hebt gegeven op het moment dat je contact opneemt met Revalidatie Stal De Kuper via mail of het contact formulier op de website, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. Bij het aangaan van een revalidatietraject voor jouw paard, dan worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Deze gegevens worden zeven jaar opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Revalidatie Stal De Kuper verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Revalidatie Stal De Kuper blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Revalidatie stal de Kuper gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Revalidatie Stal De Kuper en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@revalidatiestaldekuper.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Revalidatie Stal De Kuper wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Revalidatie Stal De Kuper neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@revalidatiestaldekuper.n

Winkelwagen