Algemene voorwaarden

Toepassing:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke worden gesloten met Revalidatie Stal De Kuper en klanten, natuurlijke personen en rechtspersonen (hierna: “Klant”), omtrent het verkrijgen van paardrijlessen (instructie), het deelnemen aan en evenementen, het huren van boxen voor het stallen van paarden met bijkomende leveringen van trainingen, verzorging, voer en overige diensten. Deze algemene voorwaarden worden voor het sluiten van iedere overeenkomst door Revalidatie Stal De Kuper overhandigd. De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij Revalidatie Stal De Kuper te Geesteren (OV) en zijn te raadplegen via de internetsite www.revalidatiestaldekuper.nl
 2. Een paard dat bij Revalidatie Stal De Kuper wordt gestald of behandeld dient minimaal ingeënt te zijn tegen influenza en tetanus. Deze verplichting rust op de eigenaar van het paard. De eigenaar dient op verzoek van Revalidatie Stal De Kuper aan te tonen dat de benodigde inentingen hebben plaatsgevonden. Revalidatie Stal De Kuper kan daarnaast aanvullende eisen stellen.
 3. Een paard dat bij Revalidatie Stal De Kuper wordt gestald of behandeld, dient te zijn voorzien van een chip.
 4. Het paspoort behorende bij het paard dat bij Revalidatie Stal De Kuper wordt gestald of behandeld, dient gedurende de tijd dat het paard bij Revalidatie Stal De Kuper aanwezig is in het bezit te zijn van Revalidatie Stal De Kuper.
 5. De eigenaar is gehouden om Revalidatie Stal De Kuper op de hoogte te brengen van de lichamelijke gesteldheid of medische gegevens van het paard die voor Revalidatie Stal De Kuper op wat voor manier dan ook van belang kunnen zijn voor de huisvesting, training of behandeling van het paard.
 6. Revalidatie Stal De Kuper heeft het recht om in geval van spoedeisende veterinaire hulp, zonder voorafgaand overleg met de eigenaar van het op Revalidatie Stal De Kuper ondergebrachte paard, de hulp van een veearts in te roepen. De kosten voor een eventuele behandeling komen voor rekening van de eigenaar. Revalidatie Stal De Kuper is gehouden zo spoedig mogelijk na de openbaring van ziekte of verwonding de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen.

Behandeling:

 1. De door Revalidatie Stal De Kuper aangeboden therapieën en behandelmethoden worden alle uitgevoerd door een professionele behandelaar of een veterinair. Wanneer het paard bij Revalidatie Stal De Kuper wordt behandeld, ontstaat er een directe overeenkomst van opdracht tussen de eigenaar en de behandelaar.

Aansprakelijkheid:

 1. In het geval het paard en of ruiter/eigenaar gedurende het verblijf bij Revalidatie Stal De Kuper of tijdens training of instructie op locatie letsel oploopt is Revalidatie Stal De Kuper enkel dan aansprakelijk indien het letsel een direct gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Revalidatie Stal De Kuper.
  Revalidatie Stal De Kuper is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aandoeningen en/of gebreken welke bij de eigenaar bekend waren of bekend hadden moeten zijn en al dan niet aan Revalidatie Stal De Kuper zijn gemeld.
  Revalidatie Stal De Kuper is voorts niet aansprakelijk voor schade toegebracht door of door toedoen van de onder punt 7 genoemde derden.
 2. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval wordt begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, schade door (bedrijfs-)stagnatie, claims van derden en overige indirecte schade. In geval van een aansprakelijkheid van Revalidatie Stal De Kuper is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de door Revalidatie Stal De Kuper afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 3. De eigenaar is aansprakelijk voor schade welke door zijn paard aan derden of zaken van derden wordt veroorzaakt.
 4. Revalidatie Stal De Kuper is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan materiaal, zoals bijvoorbeeld voertuigen en trailers, harnachement, e.d. die door de eigenaar bij Revalidatie Stal De Kuper worden gestald. De stalling geschiedt op eigen risico.

Betaling:

 1. Voor de door de eigenaar aan Revalidatie Stal De Kuper verschuldigde kosten zal Revalidatie Stal De Kuper een factuur verstrekken aan de eigenaar. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Voordat het paard Revalidatie Stal De Kuper verlaat, dienen alle openstaande facturen aan Revalidatie Stal De Kuper te zijn voldaan, of bij ophalen van het paard voldaan te worden. Indien er nog betalingen open staan, heeft Revalidatie Stal De Kuper het recht het paspoort van het paard onder zich te houden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 3. Indien Revalidatie Stal De Kuper voor betaling van openstaande facturen (incasso)kosten moet maken, worden deze kosten aan de eigenaar doorberekend. Deze kosten worden vastgesteld op 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 350,-.
 4. Het is Revalidatie Stal De Kuper toegestaan de gehanteerde prijzen tussentijds te verhogen indien een stijging van kosten daartoe aanleiding geeft. Tussentijdse verhogingen worden aan de eigenaar medegedeeld. De eigenaar heeft de mogelijkheid de overeenkomst als gevolg van deze verhoging direct te beëindigen.
 5. Partijen hebben de mogelijkheid de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder dat voor deze beëindiging kosten verschuldigd zijn. Opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn.

Geschillen:

 1. Indien bij de uitvoering van deze overeenkomst enig geschil ontstaat zal Revalidatie Stal De Kuper zich inspannen dit geschil naar tevredenheid van beide partijen te beslechten. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is de rechtbank te Almelo met uitsluiting van ieder ander gerecht bevoegd van het geschil kennis te nemen. Op de overeenkomsten met Revalidatie Stal De Kuper is Nederlands recht van toepassing

Niets van de site van www.revalidatiestaldekuper.nl of andere (social)media mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Revalidatie Stal De Kuper.

Winkelwagen